61fb3aba1b2a2d101a61a6eecfd26c5c

Aranci amari

Mi pari iancu nta facci
assettiti e mancia, è pisci friscu ri oggi all’alba,
u purtaru ch’e barchi
e u zibibbu è misu dà, vicinu u pani.
Chi c’ė, ti manca l’appetitu?
Ti fici puru u biancu manciari chi tantu ti piaci.
U sai, rinnu chi rumani chiovi, chi tutta l’acqua
ė binirizioni pi sta terra ri nuddu, e tu chi hai chi nun parri?
L’occhi ti parunu stanchi, ma nun t’affannari
arriva prestu u jornu ri cirasi , pi bagnariti a testa a mari
comu qunn’eri nicu.
U sai, mi rissuru c’avannu l’aranci sunnu amari
chi oggi tutti currevunu mari mari
chi si sentevunu vuci, i soliti carusi chi s’addivettunu
cu nenti, chi puru si chiami forti mancu si girunu.
Ciù dicisti a to’ patri chi dumani porta ventu e non c’è scola
comu quann’eri nicu?
Ma tu assettiti e mancia
ch’ė tardu e mi sbrigu.

sl

7 thoughts on “

  1. Per quanto la mia conoscenza del siculo non sia perfetta (pur essendo figlia di un tripolino di origini trapanesi) trovo questi versi di una dolcezza infinita.

    Bravo Salvatore!😘🤗

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s